تبریک روز مهندس

پیمانکاران مجاز با استفاده از اوراق تسویه خزانه برای تسویه مالیات و عوارض شدند

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/12/1392577.pdf