اطلاعیه

اعضاء محترم انجمن با سلام با عنایت به نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی خواهشمند است نسبت به پرداخت حق عضویت های معوق شرکت اقدام فرمائید. انجمن شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی تلفن : 38718191

اخبار مهم

پیش نویس پیشنهادی آئین نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/07/30102-peyvast-96-3-31-6142-ersale-ayin-nameh-ejrayi-pishnahadi-madeh-34-ahkame-daemi-barnameh-toseeh-tahiyeh-shodeh-komiteh-nezam-fanni-ejrayi-To-Sazman.pdf