پیشنهادات انجمن در خصوص پیشنویس بخشنامه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/09/971208.pdf