تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

پروژه های خدمات فنی و مهندسی در کشور “تونس”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/09/تونس.pdf