تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

پرسش و پاسخ در راستای آموزش و رفع ابهامات و شفاف سازی در انعقاد قراردادها و کاهش مکاتبات

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/02/952248.pdf