پرسش و پاسخ از کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان خراسان رضوی با موضوع “استعلام درباره نحوه محاسبه تورم فرضی در مبالغ جبران ناشی از افزایش قیمت ارز” مورخ ۹۸/۰۹/۲۱

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/12/p980921.pdf