پاسخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی به استعلام نحوه محاسبه تأخیرات ناشی از پرداخت ها

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/02/962238.pdf