پاسخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی در خصوص “شمول دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/02/972271.pdf