تبریک سال نو

پاسخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی در خصوص دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از نرخ ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/11/971676.pdf