پاسخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی به انجمن در خصوص “محاسبه مبلغ حفظ قدرت خرید بابت واگذاری اسناد خزانه در قبال آزاد سازی سپرده حسن انجام کار”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/01/972026.pdf