پاسخ سازمان برنامه و بودجه کشور به نامه کانون سراسری در خصوص “هزینه آزمایش های حین اجرا”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/10/981082.pdf