تبریک سال نو

پاسخ ریاست محترم امور نظام فنی و اجرایی کشور به مکاتبه انجمن در خصوص برخی از ابهامات ساجات

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/04/962284.pdf