تبریک سال نو

پاسخ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در رابطه با نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارزدر پروژه های دستگاههای اجرایی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/06/97568.pdf