همایش پتانسیلهای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به کشورهای شرق آفریقا

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/01/971966.pdf