هفتمین میز کشوری توسعه همکاری ها و اجلاس بزرگان اقتصادی ایران و عراق

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/11/961625.pdf