تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

هفتمین میز کشوری توسعه همکاری ها و اجلاس بزرگان اقتصادی ایران و عراق

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/11/961625.pdf