هزار میلیارد تومان بخشودگی جرائم بیمه ای برای مقاوم سازی اقتصاد ملی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/07/2_2.pdf