نوسانات ارزی شدید در نرخ مصالح و اختلالات در امر تولید بر جامعه پیمانکاران کشور

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/07/nahavandian.pdf