تبریک روز مهندس

نمایندگان انجمن در شورای فنی استان

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2020/01/namayande.pdf