نظرسنجی از اعضای محترم انجمن در خصوص جداول فهرست اقلام مصالح عمومی و …

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/10/جدول-فهرست-اقلام.zip