نظرخواهی در خصوص پیشنویس “راهنمای غربالگری و انتخاب پروژه های قابل مشارکت با بخش خصوصی” و “راهنمای تدوین گزارش تصمیم به واگذاری”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/01/971987.pdf