تبریک سال نو

نظرخواهی از اعضای محترم در خصوص بازنگری اصلاح و تکمیل فرمهای ارزشیابی پیمانکاران