نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن، شهرسازی و بازآفرینی شهری از تاریخ ۲۷ الی ۲۹ آبان ماه سال ۱۳۹۷

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/10/971556.pdf