نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرآیند تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسان مشاور و پیمانکاران

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/02/96-1685567.pdf