تبریک

5 اسفند، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد.

انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی

نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2017/11/961542.pdf