نامه کانون سراسری پیمانکاران به آقای دکتر قانع فر مبنی بر درخواست اعمال ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان با توجه به شرایط کنونی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/09/971265.pdf