نامه کانون سراسری به جناب آقای دکتر کرباسیان وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی در خصوص نابسامانی اوضاع اقتصادی و سیاست های اشتباه مالی و پولی که شرکتهای پیمانکاری با آن دست و پنجه نرم می کنند

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/08/971064.pdf