نامه مدیر کل محترم راه و شهرسازی در خصوص دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش اموختگان دانشگاهی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/01/9702034.pdf