نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به انجمن در خصوص پرداخت مطالبات در قالب اسناد خزانه اسلامی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/05/98281.pdf