تبریک سال نو

نامه به ریاست محترم شورای رقابت در خصوص: حذف بسیاری از شرکتهای پیمانکار دارای رتبه های بالا به واسطه رکود عمیات اجرائی در سالهای اخیر و همچنین نادیده گرفتن دانش و تجربه و امکانات و تجهیزات انباشته این پیمانکاران

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/02/962157.pdf