نامه به آقای مهندس لبافی ریاست محترم دبیرخانه شورای گفتگو ی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص “مشکلات شرکتهای پیمانکاری با سازمان تامین اجتماعی در مورد پرداخت بیمه بیکاری”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/11/971645.pdf