تبریک سال نو

نامه انجمن در خصوص آئین نامه اجرائی بند(ه) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۷ و در خصوص بند (ب) ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه ششم

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/07/97852.pdf