مکاتبه کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با جناب آقای قریب مدیر کل محترم درآمد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص “بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/07/97734.pdf