مکاتبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص “محدودیت صدور معرفی نامه ایمنی پیمانکاران”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/07/98663.pdf