مکاتبه با مدیر محترم اداره تأمین اجتماعی خراسان رضوی در خصوص مشکلات اسناد مالی اسلامی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/09/971331.pdf