مکاتبه با مدیریت محترم نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی در خصوص “پرهیز از صدور و ابلاغ اخطاریه به پیمانکاران طرحهای عمرانی از سوی کارفرمایان و دستگاههای اجرایی”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/10/971611.pdf