برگزاری جلسه تنی چند از اعضای هیئت مدیره انجمن با ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی در خصوص مشکلات جامعه پیمانکاری

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/07/971006.pdf