تبریک روز مهندس

مکاتبه با ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2020/01/981652.pdf