مکاتبه انجمن شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی خراسان رضوی با سرکار خانم جنیدی معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور در خصوص “جایگاه قانونی مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/08/971007.pdf