مکاتبه انجمن شرکتهای ساختمانی خرسان رضوی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در خصوص “بکارگیری پیمانکاران بومی استان”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/08/98828.pdf