تبریک روز مهندس

مکاتبه انجمن شرکتهای ساختمانی با مرکز بدهی های وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص “پرداخت حفظ قدرت خرید برای مالیات بر ارزش افزوده”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2020/02/981683.pdf