مکاتبه انجمن شرکتهای ساختمانی با اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص دریافت گواهی صلاحیت ایمنی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/07/98458.pdf