مکاتبه انجمن با معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی در خصوص پیگیری مشکلات جامعه پیمانکاری با اداره کل تأمین اجتماعی استان

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/10/9715811.pdf