تبریک سال نو

مکاتبه انجمن با ریاست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص اصلاح ضرایب مالیاتی بخش پیمانکاری طرحهای عمرانی

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/11/971664.pdf