مکاتبه انجام با سازمان برنامه و بودجه در خصوص “تاریخ مبنای محاسبه تعدیل”

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/09/p1-980614.pdf