تبریک روز مهندس

موارد طرح شده و مصوبات نهمین نشست دبیرخانه کمیته استانی بند (ب) ماده ۱۲ قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا مورخ ۹۸/۰۹/۲۵

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2020/01/کمیته-استانی.pdf