مواردی در خصوص تشکیل اکیپ های امانی در پروژه های راه روستایی و تبدیل فرآیند مناقصه و پیمان به فرآیند امانی در سالهای اخیر

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2019/09/98938.pdf