تبریک سال نو

مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر شرایط جدید برای سودآوری طراح تملک دارائی های سرمایه ای

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/09/971335.pdf