مشکلاتی که مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی دولت برای پیمانکاران بوجود آورده است

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/02/962177.pdf