مستندات مورد نیاز اعلام وصول فرم اطلاعاتی مربوط به درخواست مجوز اعمال بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2020/01/981605.pdf