تبریک روز مهندس

مستندات مورد نیاز اعلام وصول فرم اطلاعاتی مربوط به درخواست مجوز اعمال بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2020/01/981605.pdf