تبریک سال نو

مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت

http://kh-syn.org/sites/kh-syn/files/2018/10/97-357843.pdf